RSS Feed
News
Nov
24

Dear Medikro Spirometry Software user

We have found a problem in final report of Medikro Spirometry Software version 4.0, which causes a situation where error message “TextFileParcer.exe stopped working” appears and person’s final report is not shown. The problem occurs, when reference set that supports z-scores is in use (Kainu or GLI2012) and at least one of the measured z-score values is below the drawing area (z < -4.5).

This problem can be solved by running a patch file according to instructions below.

This patch applies to Medikro Spirometry Software version 4.0.

                                                                           

Instructions

 1. Download a patch file M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5242).exe from Medikro eSupport (http://www.medikro.com/eSupport): Knowledgebase->Downloads->Open Patch”->”Patch for MSS 4.0 (User Note 42)“. The patch is a self-extracting program that adds the support automatically. Patch can be used with Medikro Spirometry Software version 4.0 only. Optionally, you can request a patch installation cd from Medikro.
 2. Close the Medikro Spirometry Software, if it’s running in the workstation.
 3. Run the patch by double-clicking the M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5242).exe. Run the patch file as an administrator.
 4. If the operating system asks: “Do you want to allow the following program to make changed to this computer? Patch for Medikro Spirometry Software (User Note M5242)” answer “Yes”.
 5. After running the patch, program will show a message of successful operation. Click “OK”
 6. You have to restart the Medikro Spirometry Software.

 

For more information, contact Medikro technical support by sending a ticket trough eSupport.


Read more/ Comment »Nov
24

Hyvä Medikro Spirometriaohjelmiston käyttäjä

Medikro Spirometriaohjelmiston versiossa 4.0 on havaittu loppuraportissa esiintyvät ongelma, jonka seurauksena tulee virheilmoitus ”TextFileParcer.exe lakkasi toimimasta”, eikä ohjelma pysty näyttämään henkilön loppuraporttia. Ongelma esiintyy, kun käytössä on viitearvosto, joka tukee z-arvoja (esim Kainu tai GLI2012) ja joku mitatuista z-arvoista menee loppuraportissa näytettävän alueen (z < -4.5) alapuolelle.

Ongelma korjaantuu, kun ohjelmaan ajetaan korjaustiedosto alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Tämä korjaus koskee vain Medikro Spirometriaohjelmiston versiota 4.0.

Toimintaohjeet         

 1. Lataa tiedosto M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5242).exe Medikro eSupport –palvelusta (http://www.medikro.com/eSupport): Tietämyskanta->Downloads->Open Patch”->”Patch for MSS 4.0 (User Note 42)“. Tiedosto on itsepurkautuva ohjelma joka lisää tuen automaattisesti. Tiedostoa voidaan käyttää vain Medikro Spirometriaohjelman version v4.0 kanssa. Vaihtoehtoisesti voit pyytää Medikroa toimittamaan sinulle asennuslevyn, joka sisältää tiedoston.
 2. Sulje työasemalta Medikro Spirometry Software jos se on käynnissä.
 3. Suorita ohjelma kaksoisnapsauttamalla M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5242).exe. Suorita ohjelma järjestelmänvalvojana.
 4. Jos käyttöjärjestelmä kysyy: “Do you want to allow the following program to make changed to this computer? Patch for Medikro Spirometry Software (User Note M5242)” vastaa “Yes”.
 5. Kun olet suorittanut ohjelman, se näyttää viestin onnistuneesta toiminnasta. Valitse "OK".
 6. Sinun täytyy uudelleenkäynnistää Medikro Spirometriaohjelmisto.

 

Mikäli haluatte lisätietoja korjaustiedostosta tai muista Medikro tuotteista, ota yhteyttä jättämällä tukipyyntö Medikron tekniseen tukeen.


Read more/ Comment »Dec
29

Dear Medikro Spirometry Software user


We have found a date-related problem in Medikro Spirometry Software 4.0, which shows up if the SQL Server user language is other than English. When storing a study, for example, day and month parts of the date may interchange. If the day of the month is 13th or greater, Medikro Persons and Studies application displays an error message when saving.

It is important to check the setting value and act in accordance with the measures.

Checking the setting value

The setting can be checked from SQL Server Management Studio. Log in to database instance. Click to open “Security” and “Logins”. Select to show “Properties” for the login “pbuser”. Select tab “General”. Check the value for the setting “Default language”.

Login “pbuser” was created by Medikro Database Creator while installing spirometry databases. It is used by Medikro Spirometry Software internally. There is also administration login that has been created for the Medikro Administration Tool usage. Username of that login was selected by a person that created spirometry databases. Check the language setting also for this administration login.

Actions for different settings
If the “Default language” is “English” for the “pbuser” and administration login, there is no date problem in Medikro Spirometry Software. No further actions needed.

If the “Default language” is other than “English”, date problem occurs. This setting has to be changed to “English” for “pbuser” and administration login.

Restart the spirometry software after changing the setting. Date problem doesn’t appear anymore when saving. If there are persons and studies that have been saved to database earlier with incorrect dates, this change does not fix their dates and they remain as they are. Problem doesn’t affect on person’s birthdate, it’s saved correctly in all cases.

For more information, contact Medikro technical support by sending a ticket trough eSupport.


Read more/ Comment »Dec
29

Hyvä Medikro Spirometriaohjelmiston käyttäjä

Medikro Spirometry Software versiossa 4.0 on havaittu päiväyksiin liittyvä ongelma, joka esiintyy jos SQL Server tietokannoissa ohjelmaa käyttävien SQL-käyttäjien kieliasetuksena on joku muu kun englanti. Esimerkiksi tutkimusta tallennettessa tutkimuksen päivämäärän päivä- ja kuukausiosa vaihtavat paikkaansa. Jos kysymyksessä on kuukauden 13. päivä ja myöhempi, Medikro Persons and Studies –ohjelma antaa virheilmoituksen tallennettaessa.

Asetuksen tila olisi tärkeää tarkastaa, ja sen ollessa väärin, ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin.


Asetuksen tarkastaminen

Asetus tarkastetaan ohjelmalla SQL Server Management Studio. Kirjaudu sisään tietokantainstanssiin jossa spirometriakannat sijaitsee. Klikkaa auki ”Security” ja ”Logins”. Avaa käyttäjän ”pbuser” valikko ”Properties”. Tarkasta välilehdeltä ”General” asetus ”Default language”.

”pbuser” on tietokantojen asennusohjelman Medikro Database Creator luoma käyttäjä spirometriaohjelmiston sisäiseen käyttöön. Lisäksi se on luonut ylläpitäjäkäyttäjän Medikro Administration Toolissa käytettäväksi. Ylläpitäjäkäyttäjän nimi on tietokantojen asentajan valitsema.Tarkasta ”Default language”-asetus vastaavasti myös ylläpitäjäkäyttäjälle.

Toimenpiteet eri asetuksilla

Jos ”pbuser”-käyttäjän ja ylläpitäjäkäyttäjän ”Default language” on ”English”, päiväysongelmaa ei esiinny spirometriaohjelmassa. Ei tarvetta jatkotoimenpiteisiin.

Jos ”Default language” on ”Finnish” tai joku muu, päiväysongelma esiintyy. Asetus pitää vaihtaa arvoksi ”English”. Muuta asetus vastaavalla tavalla myös ylläpitäjäkäyttäjälle.

Muutoksen jälkeen käynnistä spirometriaohjelmisto uudestaan jolloin ongelmaa ei enää esiinny tallennettaessa. Jos tietokantaan on jo ehditty tallentamaan potilaita ja tutkimuksia kieliasetuksen ollessa väärin, niiden päivämäärätiedot pysyvät väärinä, eikä muutos korjaa niitä. Ongelma ei koske potilaan syntymäaikaa vaan se on tallennettu joka tapauksessa oikein.

Mikäli haluatte lisätietoja korjaustiedostosta tai muista Medikro tuotteista, ota yhteyttä jättämällä tukipyyntö Medikron tekniseen tukeen.


Read more/ Comment »Dec
12
Korjaus sisäänkirjautumisen ja käyttäjähallinnan ongelmiin MSS 4.0.
Posted by Esko Luostarinen on 12 December 2016 11:24 AM

Hyvä Medikro Spirometriaohjelmiston käyttäjä


Medikro Spirometry Software versiossa 4.0 on havaittu ohjelman sisäänkirjautumiseen ja käyttäjähallintaan liittyviä ongelmia, jotka hankaloittavat ohjelmiston käyttöä:

 • Medikro Spirometry Software ja Medikro Administration Tool eivät käynnisty, jos Windows-käyttäjänimessä on erikoismerkkejä, kuten esim ä,ö,å,ü.
 • Medikro Administration Tool ei näytä erikoismerkkejä oikein Windows-käyttäjänimissä ja käyttäjäryhmien nimissä
 • Medikro Administration Tool ei päästä sisään toimialueen käyttäjää, jolla on paikallisen ylläpitäjän oikeudet
 • Medikro Administration Tool ei salli toimialueen käyttäjien ja käyttäjäryhmien valintaa käyttöoikeuksien hallinnassa

Kuvatut ongelmat voidaan korjata asentamalla ohjelmistoon korjaustiedosto alla olevien ohjeiden mukaisesti. On suositeltavaa antaa korjaustiedoston ajaminen IT-ammattilaisen tehtäväksi. Jos et ole ohjelmien asennuksista vastaava henkilö, toimita tämä ohje organisaatiosi vastaavalle IT-henkilölle.

Toimintaohjeet

 1. Sinun pitää ensin tarkastaa onko asennettu Medikro Spirometry Software 4.0 32- tai 64-bittinen. Jos tiedosto c:\Program Files\Medikro\Applications\MedikroCommunicationAndData4.dll on kooltaan noin 1.5 MB, asennus on 64-bittinen. Jos koko on noin 1.2 MB, asennus on 32-bittinen. Jos tiedostoa ei löydy edellämainitusta paikasta vaan kansiosta c:\Program Files (x86)\Medikro\Applications\, asennus on 32-bittinen.
 2. Mene Medikro eSupport – palveluun (http://www.medikro.com/eSupport): Tietämyskanta->Open patch. Jos asennuksesi on 32-bittinen, valitse 32-bittinen, lataa tiedosto M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5239)_32bit.msi. Jos asennuksesi on 64bittinen, lataa tiedosto M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5239)_64bit.msi. Vaihtoehtoisesti voit pyytää Medikroa toimittamaan sinulle asennuslevyn, joka sisältää tiedoston.
 3. Sulje työasemalta Medikro Spirometry Software ja Medikro Administration Tool, jos ne ovat käynnissä.
 4. Kopioi tiedosto työasemallesi haluamaasi kansioon ja käynnistä se tuplaklikkaamalla.
 5. Käynnistyy englanninkielinen asennusohjelma ”M9888 Patch for MSS (UserNote M5239)”. Suorita ohjelma järjestelmänvalvojana.
 6. Paina ensimmäisessä ikkunassa ”Next”.
 7. Paina toisessa ikkunassa ”Install”.
 8. Kun asennus on valmis, paina viimeisessä ikkunassa ”Finish”.
 9. Tämän jälkeen voit käyttää ohjelmia Medikro Spirometry Software ja Medikro Administration Tool normaalisti.
 10. Voit halutettasi tarkastaa että korjaus on asentunut tarkastamalla tiedostojen C:\Program Files\Medikro\Applications\AdminTool.exe ja C:\Program Files\Medikro\Applications\PersonsAndStudies.exe versionumeron, jonka pitäisi olla 4.0.1-alkuinen.

Korjaustiedoston asentaminen hiljaisena

Korjaustiedosto voidaan ajaa myös hiljaisena komennolla (esimerkissä 64-bittinen asennus):

msiexec /qn /i ”[POLKU]\M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5239)_64bit.msi”
AT_PATH=”[ASENNUSKANSIO]” PAS_PATH=”[ASENNUSKANSIO]”

[POLKU] on täysi polku msi-tiedostoon.
[ASENNUSKANSIO] on Medikro-sovellusten asennuskansio, tyypillisesti ”C:\Program Files\Medikro”.

Suorita korjaustiedoston ajo järjestelmänvalvojana.

 

Mikäli haluatte lisätietoja korjaustiedostosta tai muista Medikro tuotteista, ota yhteyttä jättämällä tukipyyntö Medikron tekniseen tukeen.


Read more/ Comment »Jun
23
Adding support for M9256 Flow Transducer lots 101 onward.
Posted by Esko Luostarinen on 23 June 2015 11:11 AM

Dear Medikro Spirometry Software user

Description

Medikro Spirometry Software versions 3.0 to 3.0.3 do not support using M9256 Disposable Flow Transducer lot numbers 101 onwards. To use the flow transducers mentioned, you have to run a patch file, which adds the support to Medikro Spirometry Software. If you have Medikro Spirometry Software v3.1, M9256 lots 101 onwards are already supported and no actions are needed. Naturally in this case you can also purchase a software update, and benefit from new features like the GLI reference set, and the brand new Medikro Calibration Free Technology.

Applies to

Medikro Spirometry Software versions 3.0, 3.0.1, 3.0.2 and 3.0.3.

Instructions

 1. Download a patch file M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5236).exe from Medikro eSupport: Knowledgebase->Downloads->Patch files. The patch is a self-extracting program that adds the support automatically. Patch can be used with Medikro Spirometry Software versions 3.0 to 3.0.3 only. 
 2. Run the patch by double-clicking the M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5236).exe.
 3. If the operating system asks: “Do you want to allow the following program to make changed to this computer? Patch for Medikro Spirometry Software (User Note M5236)” answer “Yes”.
 4. After running the patch, program will show a message of successful operation. Click “OK”
 5. You have to restart the Medikro Spirometry Software.

In case you have any questions regarding this patch, or if you require any assistance, please submit a Ticket with Medikro eSupport.


Read more/ Comment »
Help Desk Software by Kayako Fusion